Day: March 17, 2020

ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรให้ท่านมีความสุขมากที่สุดดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรให้ท่านมีความสุขมากที่สุด

ผู้สูงอายุ หรือในบางครั้งเรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุที่มาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด หรือทั่วไป เรียกว่า คนแก่ หรือชรา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรืออยู่ในวัยชรา ซึ่งให้ความหมายของคำว่าชรา คือ แก่ด้วยอายุ ชำรุดทรุดโทรม องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า ผู้สูงอายุ คือประชากรทุกเพศ ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป แต่องค์การอนามัยโลก ยังมิได้ให้คำนิยามกับผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุที่ต่างกัน โดยอ้างอิงปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สังคม (Social)  วัฒนธรรม(Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) สำหรับประเทศไทย ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 นั้น หมายถึง บุคคลที่ซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย             ผู้สูงอายุ เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต หรือหลายๆคนเรียกกันว่าไม้ใกล้ฝั่ง ดังนั้นจึงมีปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านสังคมและสาธารณสุขที่แตกต่างกับวันอื่นๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทยและทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีความพยายามรวมถึงการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนได้ตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้เท่าเที่ยวเช่นเดียวกันกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่นๆ โดยปัญหาสำคัญที่พบในผู้สูงอายุ […]